( Frontiers )系列英文学术期刊

主编李未院士;执行主编熊璋教授,周志华教授。 SCI, Ei收录。 入选首期及第二期“ 中国科技期刊国际影响力提升计划”。 Frontiers of Computer Science (FCS).
展开查看详情