TensorFlow

TensorFlow的结构与语法; 线性代数的知识回顾; 机器学习:线性回归和逻辑回归; 深度学习:; DNN(深度神经网络); CNN(卷积神经网络); RNN(循环神经网络); 优化 ...
展开查看详情