NeC4.5 Neural Ensemble Based C4.5

NeC4.5 —— Neural Ensemble Based C4.5. Author Yuan Jiang ,Zhi-hua Zhou. Reporter Zhen-xing Ge. Why NeC4.5. Comprehensibility; Generalization.
展开查看详情