frame buffer helyett textúra; z-buffer, stencil buffer helyett textúra; Direct3D. textúra erőforrás létrehozása [D3D11_BIND_RENDER_TARGET] ...

励志师发布于2013/01/27

注脚

展开查看详情
user picture
明月百年心(StovePM)

相关文档