ShardingSphere的架构及未来规划

The Architecture of ShardingSphere and Roadmap 《ShardingSphere的架构及未来规划》

展开查看详情

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Apache DolphinScheduler是一个大数据分布式工作流任务调度系统,致力于“解决大数据任务之间错综复杂的依赖关系,使整个数据处理流程直观可见”。DS以 DAG方式将任务连接起来,实时监控任务的运行状态,同时支持重试、从指定节点恢复等操作。已有400多家公司上生产用